mezzo instituut voor muziek & kunst

Mezzo school for music & arts

Regelment en lidmaatschap

Samenwerkingsovereenkomst

tussen Mezzos vzw, erkende socio-culturele-vereniging, Brusselsesteenweg 81, Ledeberg 9050

en

Naam leerling of gebruiker:

Adres:

Telefoonnummer:

Email:

Allereerst willen wij u danken voor het vertrouwen dat u stelt in Mezzos vzw teneinde een overzicht te krijgen van het verloop van een lessenreeks geven wij u hierbij enkele inlichtingen mee:

Partijen komen volgende samenwerkingsovereenkomst overeen:

1.Muzieklessen

1.1 De lessen gaan door bij Mezzos vzw , Brusselsesteenweg 81, Ledeberg 9050.

1.2 Teneinde de planning en de lesactiviteiten te optimaliseren en met het oog op het vermijden van onnodige verplaatsingen door de Leraar, moeten wij minstens 24 uren op voorhand verwittigd worden indien u weerhouden zou zijn om een les te volgen. Zoniet, zien wij ons verplicht de niet gevolgde les aan te rekenen.

1.3 Het tijdig verwittigen indien u weerhouden zou zijn om een les te volgen wordt beperkt tot 3 maal per schooljaar voor de lessenreeks van 5 lessen en tot 6 maal per schooljaar voor de lessenreeks van 10 lessen. Daarna zien wij ons verplicht de niet gevolgde les aan te rekenen.

1.4 Bij langdurig ziekte of ongeval zullen de lessen voor onbepaalde duur worden opgeschort.

1.5 Opdat andere leerlingen hun geplande les op het voorziene tijdstip zouden kunnen aanvatten, dient u tijdig aanwezig te zijn in het leslokaal. De les zal eindigen op het voorziene uur.

1.6 Er zullen lessen zijn tijdens officiële schoolvakanties, op zon- en officiële feestdagen indien overeengekomen met de Leraar die inhaallessen en/of extra lessen kan inlassen.

1.7 Indien de leerling beslist de lessen te stoppen, zal hij geen lesgelden kunnen terugvorderen. De lessen blijven wel ten allen tijde geldig of kunnen ook verrekend worden met onze Concerten en/of Lezingen.

2. Betalingen

2.1 Indien de leerling een bijkomende lessenreeks wenst te volgen, dient de nieuwe reeks betaald te zijn vóór aanvang van de 5e les van de lopende reeks van 5 lessen of vóór aanvang van de 10e les van de lopende reeks van 10 lessen. Indien wij deze betaling niet hebben ontvangen zoals hiervoor vermeld, gaan wij ervan uit dat de leerling de lessen stopt.

2.2 Bij stopzetting van de lessen (zowel vroegtijdig of bij einde reeks) zal de leerling het secretariaat hiervan op de hoogte brengen.

2.3 Bij een aangetekend schrijven wegens laattijdige betaling zien wij ons genoodzaakt een administratieve kost van 10,00 euro aan te rekenen en een interest van 10 percent.

2.4 Gebruik van repetitieruilte en opnamelokaal worden geregeld via een anexe aan deze samenwerkingovereenkomst of een afzonderlmijk contract idnien van toepassing.

2.5 Betaling per bank op rekeningnummer Fortis bank   BE54 0018 5842 3097  bic/swift GEBABEBB op rekening van Mezzos vzw

3. Gebruik localen en materiaal

3.1 Materiaal van de Muziekschool blijft in de Muziekschool en hiermee zal met zorg worden omgegaan.

3.2 Er wordt niet gegeten of gedronken aan de piano’s, men dient erop te letten dat men geen vingerafdrukken achterlaat op de kast(en) van de piano’s.

3.3 Afval laat men achter in de vuilbakjes voorzien in het lokaal.

3.4 Bij beschadiging van de instrumenten of infrastructuur of toestellen is de leerling of gebruiker aansprakelijk voor de toegebrachte schade.

3.5 Het gebruik van de opname studio kan enkel onder begeleiding van PA en video medewerkers van Mezzos VZW

3.6 Repetitieruimtes worden proper achtergelaten en opgeruimd na gebruik

4. Inlichtingen

Voor alle inlichtingen en verwittigingen in verband met de lessen kan u uitsluitend terecht bij Mezzos vzw of per mail naar zhainakj@gmail.com (onze coordinator) 

5. Lidgelden erkende socioiculturele-vereniging Mezzos vzw

5.1 Lidmaatschap is voor het lopende jaar van 1 januari tot 31 december.

5.2 Vanaf 2023 bedraagt het lidmaatschap 25 euro.

5.3 Mensen die toetreden in de loop van het jaar als lid betalen ook 25 euro en dit lidmaatschap moet hernieuwd worden tegen de 1e januari van het jaar dat volgt.

5.4 Het lidmaatschap dient telkenmale in december betaald te worden voor het jaar dat volgt.

5.5 Betaling per bank op rekeningnummer Fortis bank   BE54 0018 5842 3097  bic/swift GEBABEBB van Mezzos vzw met de vermelding van LIDGELD.

5.6 De algemene vergadering wordt gehouden op een datum vastgesteld door de raad van bestuur van Mezzos vzw.

5.7 Mezzos vzw behoudt zich het recht van het lidmaatschap éénzijdig  op te zeggen zonder terugbetaling en motivatie.

5.8 Betalende leden kunnen lessen volgen en gebruik maken van het materiaal in de leslokalen. Na gebruik wordt alles opgeruimd voordat u de leslokalen verlaat.

5.9 Concerten en andere activiteiten worden afzonderlijk betaald. Op sommige events zijn er kortingen of gratis toegang voor de leden.

6. Geschillen

6.1 Op de overeenkomst en bij uitbreiding alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Mezzos vzw, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

6.2 In geval van betwisting die niet minnelijk kan worden geregeld, zullen uitsluitend de rechtbanken van het Belgisch arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Mezzos vzw gelegen is, bevoegd zijn.

—————————————————————————————————-

Beide partijen verklaren een exemplaar ontvangen te hebben en dit gelezen te hebben en akkoord te zijn met de inhoud van deze samenwerkingsovereenkomst.

Mezzos VZW                                                                 De leerling of de ouder/voogd

Bestuurder

Naam:

Datum:                                                                           Datum:

%d bloggers like this: